Slovník pojmů

Jak je možné využít recyklaci v umění?


Recyklace může být využita v uměleckých dílech například při použití materiálů, které by jinak skončily jako odpad. Umělci mohou vytvářet koláže, asambláže nebo sochy z recyklovaných předmětů. Tento způsob tvorby může být i ekologický, protože pomáhá snižovat množství odpadu, který by jinak končil na skládkách.

What is color theory? Co je to teorie barev?Primary Colors:


These are red, blue, and yellow. They cannot be created by mixing other colors.Secondary Colors:


These are created by mixing two primary colors. Examples include green (yellow + blue), orange (yellow + red), and purple (blue + red).


Tertiary Colors:


These result from mixing a primary color with a secondary color. For instance, red-orange or blue-green.


The color wheel helps artists, designers, and architects assemble color schemes and visualize how colors interact with each other12.


Complementary Colors:


Complementary colors are pairs of colors that are opposite each other on the color wheel. When placed together, they create high contrast and vibrancy.

Examples of complementary pairs include red and green, blue and orange, and yellow and purple.


Analogous Colors:


Analogous colors are groups of three colors that are next to each other on the color wheel.

They usually match well and create serene and comfortable designs. For example, blue, blue-green, and green form an analogous group.


Triadic Colors:


A triadic color scheme uses three colors evenly spaced around the color wheel.

This scheme offers strong visual contrast while retaining balance and color richness.

Remember, color theory plays a crucial role in creating harmonious and aesthetically pleasing designs across various fields, from painting to fashion to architecture!
Teorie barev je fascinující téma, které zkoumá, jak lidé vnímají barvy a jak je používají v různých kontextech. Pojďme se ponořit do základů:


Barevné kolo:


Barevné kolo je základní nástroj teorie barev. Je to kruhový diagram, který znázorňuje vztahy mezi barvami.


Primární barvy:


To jsou červená, modrá a žlutá. Nemohou být vytvořeny smícháním jiných barev.


Sekundární barvy:


Tyto vznikají smícháním dvou primárních barev. Příklady zahrnují zelenou (žlutá + modrá), oranžovou (žlutá + červená) a fialovou (modrá + červená).Terciární barvy:


Tyto vznikají smícháním primární barvy se sekundární barvou. Například červeno-oranžová nebo modro-zelená.Barevné kolo pomáhá umělcům, designérům a architektům sestavovat barevné schémata a vizualizovat, jak barvy spolu interagují.


Komplementární barvy:


Komplementární barvy jsou páry barev, které jsou na barevném kole proti sobě. Když jsou umístěny vedle sebe, vytvářejí vysoký kontrast a živost.

Příklady komplementárních párů zahrnují červenou a zelenou, modrou a oranžovou a žlutou a fialovou.


Analogické barvy:


Analogické barvy jsou skupiny tří barev, které jsou vedle sebe na barevném kole.

Obvykle se dobře hodí a vytvářejí klidné a pohodlné designy. Například modrá, modro-zelená a zelená tvoří analogickou skupinu.


Triadické barvy:


Triadické barevné schéma používá tři barvy rovnoměrně rozložené po celém barevném kole.

Toto schéma nabízí silný vizuální kontrast při zachování rovnováhy a bohatosti barev.

Pamatujte, že teorie barev hraje klíčovou roli při vytváření harmonických a esteticky příjemných designů napříč různými obory, od malby přes módu až po architekturu!
Co je to mixed media art?


Mixed media art je umělecká technika, při které se kombinují různé materiály a média, jako jsou například malba, kresba, koláž, fotografie, textil, dřevo, kov apod. Tento způsob tvorby umožňuje umělcům vytvářet komplexní a zajímavé díla, která mohou obsahovat různé vrstvy, textury a vizuální efekty.

Jaký je postup tvorby?


Je potřeba specifikovat, co přesně máte na mysli. Pokud se jedná o tvorbu nějakého konkrétního produktu nebo dokumentu, je třeba specifikovat, o co přesně se jedná. Pokud máte na mysli obecný postup tvorby, tak záleží na tom, co chcete vytvořit. Obecně ale platí, že tvorba vyžaduje plánování, návrh, vytvoření a případně testování a úpravy.

Jaký je postup tvorby digitální malby nebo kresby na tabletu v aplikaci procreate?


Postup tvorby digitální malby nebo kresby v aplikaci Procreate na tabletu může být následující:


•Vytvoření nového plátna v aplikaci Procreate s požadovanými rozměry.

•Výběr vhodného nástroje pro tvorbu, například tužky nebo štětce, a nastavení jejich vlastností (tloušťka, barva, průhlednost).

•Kreslení nebo malování na plátno pomocí vybraného nástroje.

•Použití dalších funkcí aplikace, jako jsou vrstvy, transformace, nebo filtry, pro dokončení a zdokonalení výsledného díla.

•Uložení hotového díla v požadovaném formátu.


Tento postup může být samozřejmě upraven podle individuálních potřeb tvůrce a jeho pracovního stylu.

K čemu slouží deník a diář?


Deník slouží k zaznamenávání osobních zážitků a událostí, zatímco diář slouží k plánování a organizaci času.

Co znamená postcrossing?


Postcrossing je projekt, který umožňuje lidem posílat a přijímat pohlednice z celého světa. Postcrossing funguje tak, že si zaregistrujete svou adresu na webové stránce www.postcrossing.com a poté vám bude přidělen náhodný uživatel, kterému pak pošlete pohlednici a zároveň obdržíte adresu jiného uživatele, kterému pošlete pohlednici Vy. Tento projekt má za cíl propojit lidi z různých zemí a umožnit jim objevovat nové kultury a místa pomocí pohlednic.

Co je to scrapbook?


Scrapbook je kniha nebo album, které obsahuje sbírku fotografií, novinových výstřižků a dalších předmětů spojených s určitým tématem nebo událostí. Scrapbooking se často používá jako způsob, jak si uchovat vzpomínky a vytvořit krásné a originální dárky pro rodinu a přátele.


Co je to journal?


Journal je deník nebo záznamová kniha, kterou lze použít k zaznamenávání osobních myšlenek, poznámek, zážitků a plánů. V kontextu akademického psaní může journal referovat na odborný časopis, který publikuje výzkumné články a studie v dané oblasti.

Co je to art journal?


Art journal je druh deníku nebo zápisníku, který slouží k vytváření uměleckých záznamů. Tyto záznamy mohou být v podobě kreseb, malby, koláží nebo jiných uměleckých technik. Art journaling je také považován za způsob vyjádření emocí a myšlenek pomocí vizuálního umění.

Jaké jsou druhy art journalu?


Existuje mnoho různých druhů art journalů, včetně klasických papírových zápisníků, skicářů a bloků, digitálních art journalů na tabletu nebo počítači a také specializovaných art journalů zaměřených na konkrétní téma nebo techniku, jako jsou například bullet journaly, travel journaly, mixed media journaly apod.

Co znamená bullet journal?


Bullet journal je metoda zápisu poznámek a organizace úkolů, která využívá specifické symboly a značky, aby uživatelé mohli snadno sledovat svůj denní plán, cíle a poznámky. Může být používán k jakémukoli účelu, od osobního plánování po podnikání a produktivitu.

Co je to junk journal?


Junk journal je druh scrapbookingu, kde se používají různé materiály, jako jsou noviny, časopisy, kusy látek, staré knihy a další věci, které se zdají být "odpadem", aby se vytvořil nový deník nebo scrapbook. Junk journal může být použit k ukládání vzpomínek, fotografií nebo k tvorbě uměleckého projektu.

Junk journal


A junk journal is a handmade book made up of recycled materials such as scraps of paper, fabric, and other ephemera. It is often used as a creative outlet for journaling, scrapbooking, or as a way to document memories.

Jaký je postup tvorby junk journal?


Junk journal může být vytvořen z různých materiálů, jako jsou staré noviny, knihy, obaly od potravin, pohlednice a další. Základem je vybrat materiál, který se vám líbí a který má zajímavý vzhled. Poté se můžete pustit do tvorby stránek, které mohou být zdobeny pomocí různých technik, jako jsou například scrapbooking, kolažování, malování nebo lepení. Na závěr se stránky sestaví do knihy pomocí vazby. Celý proces je kreativní a záleží jen na vaší fantazii a vkusu.

Co je to metoda bullet journal (bujo)?


Metoda Bullet Journal je způsob organizace a plánování, který umožňuje uživatelům vytvářet vlastní strukturu a systém pro sledování úkolů, poznámek a cílů. Základem je vytvoření indexu, měsíčního a týdenního plánu a seznamu úkolů (značených jako tečky, kroužky nebo křížky). Tato metoda umožňuje uživatelům být efektivnější a organizovanější v plánování a vedení denního života.


Jak se využívá a používá bullet journal?


Bullet journal je metoda organizace, která pomáhá uživatelům sledovat své cíle, plány a úkoly. Tento systém je založen na zápisu krátkých poznámek, které jsou uspořádány do jednoduchých seznamů a grafů. Bullet journal umožňuje uživatelům plánovat svůj den, týden nebo měsíc, sledovat svůj pokrok a zlepšovat své návyky. Aby byl bullet journal co nejefektivnější, doporučuje se, aby uživatelé používali různé barevné kódy, symboly a klíče. Bullet journal se stal populárním nástrojem pro organizaci, produktivitu a osobní rozvoj v posledních letech.

Tipy pro plánování metodou bullet journal


•Začněte s přehledem nad tím, co chcete sledovat a zahrnout do svého bullet journalu.

•Vytvořte klíčové symboly pro různé úkoly a činnosti.

•Vytvořte měsíční přehledy, aby bylo možné sledovat plány a úkoly v průběhu měsíce.

•Vytvořte týdenní plány, které zahrnují důležité úkoly a plány pro daný týden.

•Použijte kreativní prvky, jako jsou barvy, kresby a obrázky, aby byl Váš bullet journal zábavný a příjemný pro používání.

•Buďte pravidelní a průběžně aktualizujte svůj bullet journal, abyste udrželi přehled o svých plánech a úkolech.

•Nezapomeňte si dávat odměny za splněné úkoly a cíle, aby Vás to motivovalo dál pracovat na Vašich plánech.

Copyright 2021 DeniArt Všechna práva vyhrazena.


Veškerý obsah této internetové prezentace je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněna každé zvlášť i v celku, včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu autora je výslovně zakázán jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem.